12. července proběhlo slavnostní otevření nové budovy Inovačního centra Brain4Industry v Dolních Břežanech. Přestřižení pásky se zúčastnila řada významných osobností včetně hejtmanky Středočeského kraje nebo předsedkyně Akademie věd ČR. Na přínosy a cíle nového centra vybaveného nejmodernějšími technologiemi pro oblasti rozvoje aplikovaného výzkumu a vývoj aditivního (3D tisk) zpracování kovových a plastových materiálů a rozvoje Digitalizace jsme se zeptali Andreje Chrzanowského, ředitele Brain4Industry.

Konsorcium Brain4Industry (B4I) vzniklo v roce 2020 na základech spolupráce Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, Ústavu Termomechaniky Akademie věd ČR, Středočeského inovačního centra, společnosti Cardam Solution a vědecko-technického klastru STAR Research & Innovation.

Fyzikální ústav Akademie věd ČR odpovídá za realizaci a řízení inovačního centra B4I a dále jako hlavní administrátor konsorcia B4I za splnění Evropského grantového programu European Digital Innovation Hubs.

B4I se konkrétně zaměřuje na podporu českých malých a středních podniků (MSP) na jejich cestě k digitalizaci, přijetí principů Průmyslu 4.0, osvojení umělé inteligence a implementaci aditivních technologií, jako je 3D tisk kovů a plastů, do jejich každodenního provozu.

Jelikož je inovační centrum B4I součástí Evropských digitalizačních hubů (EDIH) zavazuje se poskytovat všem svým partnerům finančně zvýhodněné služby umožňující vyzkoušet a vyhodnotit doporučená řešení předtím, než do nich významně investují. Přístup „Test before Invest“ umožňuje podnikům posoudit funkčnost a přínosy těchto řešení a učinit tak kvalifikovaná rozhodnutá.

STAR: Co pro vás osobně znamená otevření nového centra Brain4Industry?

Otevření centra považuji za velmi důležité a přínosné, v širším kontextu bychom měli vnímat, že malé a střední podniky jsou páteří českého průmyslu, neboť tvoří více než 2/3 přidané hodnoty v české ekonomice. Malé a střední podniky vždy byly zdrojem inovací a technologického rozvoje a naše centrum B4I je tu od toho, aby je podpořilo tím, že jim pomůže najít nové obchodní modely, inovativní výrobky a inovativní technologické výrobní postupy splňující jak obchodní a ekonomické požadavky, tak požadavky legislativní zaměřené na udržitelnost produktů a výrobních procesů.

Nabízíme řešení zaměřující se komplexně na celý životní cyklus produktu při zohlednění výhod digitalizace, aditivních výrobních technologií, laserových výrobních technologií, systémů povrchových úprav, umělé inteligence. Naše služby umožňují českému průmyslu rozvíjet a prohlubovat vztahy a získávat potřebné znalosti a lidské zdroje na bázi akademického a univerzitního prostředí.

Centrum B4I hraje důležitou roli v podpoře spolupráce a přenosu znalostí mezi výzkumnými institucemi a malými a středními podniky, zprostředkování pokročilých technologií všeobecně podporuje ekonomický růst a podnikům zvyšuje jejich konkurenceschopnost na globálním trhu.

STAR: Cílem centra je tedy mimo jiné prohloubit propojení vědy a průmyslu. Nové prostory v Dolních Břežanech budou sloužit jako unikátní prostředí, ve kterém si české podniky mohou vyzkoušet zařízení v praxi a ověřit si, zda a jaký přínos mohou mít pro jejich firmu. To by jim mělo pomoci k vyšší konkurenceschopnosti, a tím i podpoře celé české ekonomiky. Jaký přínos může mít inovační centrum pro Dolní Břežany a region STAR?

Za poslední roky obec Dolní Břežany a celý související region prošli neuvěřitelnou proměnou. Za to patří poděkovat Věškovi Michalíkovi a rovněž tak všem členům obecního zastupitelstva, kteří se dlouhodobě na celkové urbanistické proměně podílejí.

Naše vědecko-průmyslové centrum B4I se připojilo k významným národní a nadnárodním projektům Eli Beamlines, Hilase a Biocev. Dolní Břežany a přilehlí region se tak skutečně stávají jedinečným místem v naší zemi, kde se ve velké míře koncentruje spolupráce průmyslu a vědy, která významným způsobem podporuje rozvoj inovací a transformaci průmyslu k produktům s vyšší přidanou hodnotou.

Dovolím si doplnit, že obdobná zázemí v zahraničí všeobecně přitahují další investiční aktivity zohledňující nejen uplatnění nových pracovních příležitostí, ale i realizaci projektů zaměřených na občanskou vybavenost, jako jsou např. sportovní a volnočasové areály, což bude mít zajisté kladný přínos pro Dolní Břežany a přilehlé obce.

STAR: Začíná centrum fungovat tzv. na zelené louce, nebo už má za sebou některé úspěšné spolupráce a projekty v praxi? Máte už první zájemce o služby a technologie inovačního centra?

Realizací centra B4I navazujeme na několika letou spolupráci vybraných vědeckých institucí a průmyslových podniků v již zmíněných technologických oblastech. Tzn., nezačínáme zcela na zelené louce, ale navazujeme na již vytvořené znalosti a expertízy.

V prvním roce provozu je naším cílem poskytnout služby v oblasti Digitalizace, odborného a finančního poradenství, AM (pozn.: Aditive Manufacturing) vývoje a výroby produktů nebo testování materiálů přibližně 70ti malým a středním podnikům. V současnosti již máme rozpracovány projekty přibližně pro polovinu z nich. Převážná většina těchto projektů se zaměřuje na zlepšování interních a dodavatelských procesů, zvyšování efektivity, zvyšování ziskovosti a implementaci legislativních požadavků na udržitelnost.

Děkujeme za rozhovor!