Dolní Břežany, 1.3.2023 – Úspora peněz, materiálu a času výroby, méně odpadu, přidaná hodnota výrobků, ekologičtější provoz. Pozitivní výsledky spolupráce českých výrobních firem s konsorciem Brain4Industry (B4I) se staly hlavním obsahem konference Společná cesta k digitalizaci českých výrobců, kterou ve středu 1. března uspořádaly vědecko-technologické sdružení Brain4Industry (B4I) v partnerství s Českou manažerskou asociací. Přes 60 zástupců firem a institucí, kteří se sešli v prostorách laserového centra ELI Beamlines Facility v Dolních Břežanech, zhodnotilo přínos technologií jako jsou 3D tisk, lasery nebo umělá inteligence ve výrobním procesu konkrétních firem.

Cílem odborného setkání bylo představit formou úspěšných příběhů spolupráci mezi vědou a průmyslem malým a středním firmám. „Jsem velice rád, že se dnešní akce koná právě v Dolních Břežanech a ELI Beamlines. Jsou to pro mě symboly budoucnosti České republiky a příklad, kam se můžeme dostat systematickou podporou spolupráce firem, univerzit a výzkumných ústavů. Jsou to právě moderní technologie jako digitalizace, automatizace a robotika, které mohou nastartovat českou ekonomiku. Konkrétními příklady chceme ukázat cestu z pasti „levné ekonomiky“ a podpořit Druhou ekonomickou transformaci,“ uvedl na začátku akce moderátor Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Úspěšné aplikace technologií mají sloužit jako inspirace pro další podniky, jež chtějí rozšířit či proměnit své podnikání, posunout se v hodnotovém řetězci nebo získat konkurenční výhodu. Na konferenci se představila například společnost Beneš a Lát, lídr v oblasti slévárenství, která dnes pomocí umělé inteligence efektivněji plánuje údržbu velkého množství strojů. Díky tomu dosáhla za tři roky úspory 1,2 milionů korun. Česká zbrojovka, tradiční výrobce zbraní, zrychlila díky 3D tisku přípravu prototypů svých výrobků až o 50 %. Firma Kompan Czech Republic, snížila pomocí metody topologické optimalizace o 30 % množství materiálu na výrobu jedné ze součástek, aniž by došlo ke změně její kvality. Společnosti ProSpon, výrobce implantátů a medicínských nástrojů, která na základě digitálního auditu využila doporučené laserové technologie k zásadnímu prodloužení životnosti kyčelního implantátu, a tím násobně zvýšila komfort pacientů.

Na slova Radka Špicara navázala po akci také prezidentka České manažerské asociace Olga Girstlová: „Tato akce je inspirativním setkáním, kde mají české firmy možnost načerpat nové trendy, jak digitalizovat své podniky. V roli spoluorganizátora můžeme říct, že setkání bylo informačně velmi přínosné pro praktické aplikace digitalizace v podnicích a všem našim členům doporučujeme další akce, na kterých se v budoucnu budeme opět spolupodílet. Za zmínku jistě stojí i dnešní prezentace firmy BENEŠ a LÁT, a.s., jejíž předseda Jan Lát je držitelem prestižního ocenění MANAŽER ROKU.“

Vše na jednom místě

Stávající infrastruktura sdružení Brain4Industry zahrnuje know-how a technologie šesti členů: Fyzikálního ústavu AV ČR, Centra HiLASE, Ústavu termomechaniky AV ČR, firmy CARDAM, Středočeského inovačního centra a STAR Research and Innovation Cluster. V polovině tohoto roku přibude nová budova inovačního centra v Dolních Břežanech se specializovaným vybavením pro testování vlastních inovací firem. Například paletu aditivních technologií pro práci s kovy a plasty, využívání dat ve výrobním procesu, ale také vzdělávací zázemí a sdílené kanceláře. Budoucí laboratoře navíc firmám umožní otestovat své záměry ještě před samotnou investicí do nákladných technologií a ověřit si tak fungování zamýšlených inovací.

„Zaměřujeme se na komplexní služby a uplatnění všech digitalizačních technologií v průmyslu tak, aby naši zákaznici a průmyslový partneři mohli naplno využít všech výhod těchto technologií a měli možnost dále rozvíjet svůj tržní potenciál a konkurenceschopnost jak v ČR, tak v zahraničí. Úvodem, všem společnostem doporučujeme absolvovat DMA (Digital Maturity Assessment), při kterém se zaměřujeme na celý životní cyklus výrobku a služeb a na jehož základě připravujeme ve spolupráci se zákazníkem ucelenou dlouhodobou Digitální strategii podniku, včetně implementačních kroků, komunikační strategie a modelů návratnosti. Náš odborný tým vám rovněž pomůže identifikovat a definovat nové obchodní příležitosti postavené na digitalizačních technologiích,“ vysvětluje Andrej Chrzanowski, ředitel B4I a dodává: „Naším cílem je přispívat ke spolupráci mezi vědecko-výzkumnými organizacemi a průmyslovými odvětvími.“

Vstupní analýzu mohou navíc firmy absolvovat bezplatně. Její výsledky odhalí potenciál úspor nebo nová technická či provozní řešení. Odborníci z konsorcia pomohou s definicí potřeb firem, vhodným softwarem, vybavením, zaškolením pracovníků i financováním celého projektu. Díky evropskému grantu za zlomek ceny, kterou by jinak firmy na trhu zaplatily.

Evropské centrum pro digitální inovace (EDIH)

Konsorcium Brain4Industry ČR bylo jako jeden ze zástupců České republiky zařazeno do sítě evropských center pro digitální inovace (EDIH). Cílem center je pomoci malým a středním podnikům i státní správě s procesem digitální transformace vedoucí k celkové modernizaci ekonomiky. Díky získání této značky bude B4I moci rozšířit a cenově zpřístupnit nabídku svých služeb.

Firmy tak získají snazší přístup ke klíčovým znalostem, softwaru, technologickým platformám, prototypovým řešením a testovacím systémům. To jim pomůže zkvalitnit jejich výrobní a obchodní procesy a umožnit výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou a tím i podpořit rozvoj ekonomiky založené na znalostech.

Prezentace ke stažení:

Tvorba strategie digitální transformace pro výrobní firmu Prestar s.r.o.

Efektivní údržba strojů pomocí umělé inteligence ve firmě Beneš a Lát a.s.

30% úspora materiálu díky topologické optimalizaci

Zrychlení prototypování produktů s 3D tiskem

Využití digitalizace při automatizaci / Zpevnění materiálu pomocí laseru