„Vědecko-výzkumné instituce, high-tech firmy, eko-systém pro rozvoj inovačního podnikání“

Koncentrace výzkumných a vědeckých institucí

logo-eli

Laserové centrum ELI Beamlines

 • Unikátní laserové centrum
 • Šest unikátních výzkumných programů (vývoj nových laserů, rentgenové zdroje, urychlování částic, aplikace v molekulárních, biomedicínských a materiálových vědách, fyzika plazmatu a vysokých hustot energie, exotická fyzika a teorie )
 • Šance pro rozvoj mnoha firem a oborů
 • Platforma pro výchovu vědeckých talentů nové generace
logo

Laserové centrum HiLASE

 • Superlasery pro skutečný svět
 • Excelentní mezinárodní výzkumné týmy
 • Spolehlivý partner pro high-tech průmysl
 • Klíčová evropská technologická infrastruktura pro vývoj laserů

„Cílové parametry našich laserů leží v oblasti Terra incognita. Hlavním posláním centra HiLASE je proto neustále objevovat a překonávat limity současných technologií. Máme ambici stát se světovou špičkou ve vývoji laserů a sloužit jako most mezi akademickým světem a průmyslovou praxí.“, Ing. Tomáš Mocek, PhD. (Vedoucí centra HiLASE).

Biocev

 • Špičková věda, kvalitní vzdělávání, spolupráce s aplikační sférou
 • Podpora národního i evropského biotechnologického průmyslu
 • Popularizace a medializace biomedicínských a biotechnologických oborů
 • Rozvoj vědy a výzkumu v České republice

„Nádorová onemocnění, kardiovaskulární choroby, viry, infekce – to vše patří k aktuálním problémům lidské populace. V minulosti bylo v našich silách tyto problémy pouze popsat, nikoliv najít jejich příčinu. Dnes umíme porozumět původu onemocnění až na molekulární úrovni. Díky tomu lze navrhnout řešení, které v konečné fázi může vést až k výrobě potřebného léku nebo stanovení léčebné metody, a tím i k záchraně mnoha životů.“ , Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., ředitel projektu BIOCEV.


Podpora inovací a začínajících firem

logo-sic

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM

 • Koordinuje naplňování Strategie inteligentní specializace/ regionální inovační strategie v regionu.
 • Vytváří nástroje podpory výzkumu, vývoje a inovací na území Středočeského kraje.
 • Identifikuje potenciál a iniciuje spolupráci mezi akademickou, vědecko-výzkumnou, průmyslovou, edukativní a veřejnou sférou.
 • Vytváří další potenciál pro technologický transfer a internacionalizaci ekonomických aktivit inovačních subjektů působících na území středních Čech.

INNOCRYSTAL

 • Nájem v inovativním ekosystému – cílem je vytvořit inovativní ekosystém – místo, kde se budou propojovat myšlenky, lidé, firmy a rozmanité projekty.
 • Zaměření na komercializaci nápadů – kvalitní podpora partnerů v průběhu celého projektového procesu – od původního nápadu až k získání strategického investora a ke komercializaci výsledného produktu.
 • Zkušený manažerský tým a mezinárodný networking – zkušenosti se zakládáním, vedením a restrukturalizací firem; mentorování a koučink start-upů, malých a středních firem i korporací, akcelerace komerčních výstupů.
 • Financování pro realizaci projektu – zkušenosti v oblasti zajišťování soukromého kapitálu i veřejných zdrojů pro podporu výzkumu a vývoje, zajištění zdrojů pro úspěšnou realizaci projektů.

CENTRUM PRO INOVACE A TRANSFER TECHNOLOGIÍ

„Být na špici znamená být o krok vepředu a nenechat se omezovat technologickými limity“

 • Transfer technologií a komercializace VaV výsledků práce vědců – kontaktní místo pro firemní partnery
 • Vysoce kvalifikované expertní služby v oblastech zaměření CITT – zejména oblast laserů, optiky a diagnostiky
 • Právní a finanční aspekty spolupráce s průmyslovými partnery, ochrana práv duševního vlastnictví

Podpora ze strany veřejných institucí

logo-DB

Dolní Břežany, Zlatníky – Hodkovice, Vestec

 • Společná podpora rozvoje základní a doplňkové infrastruktury v regionu – komunikace, veřejná doprava, služby
 • Koordinace aktivit směrem k regionální a národní úrovni
 • Koordinace rozvojových projektů
 • Společná strategie rozvoje regionu v rámci MAS Dolnobřežansko – podpora rozvoje inovací, podnikání, vzdělávání, rozvoj sociální oblasti atd.
 • Řízený rozvoj území – územní plánování
logo-kraj

Podpora ze strany vedení Středočeského kraje

 • Úzká spolupráce při tvorbě strategických dokumentů – RIS3, Inovační strategice Středočeského kraje
 • Koordinace rozvojových projektů zejména v oblasti základní infrastruktury, rozvoje podnikání a vzdělávání
 • Spolupráce se SIC a Radou pro konkurenceschopnost Středočeského kraje
logo-czechinvest

Podpora investic do regionu – CzechInvest

 • Koordinace investičních záměrů do regionu STAR
 • Koordinace propagace volných ploch pro podnikání
 • Řízený vstup firem do regionu
 • Zajištění oborové specializace STAR regionu

Infrastruktura pro podniky a zaměstnance

Kvalitní základní infrastruktura – dobré dopravní spojení, dostupná veřejná doprava, blízkost mezinárodního letiště, napojení na dálniční sítě, kvalitní propojení v rámci regionu včetně propojení regionu po cyklostezkách, společné aktivity obcí zaměřené na další rozvoj kvalitní dopravy.

Výborná doprovodná infrastruktura – obchody, restaurace, úřady, projekt hotelu včetně kongresového zázemí v realizaci, podpora rozvoje vzdělávání v regionu, programy na rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání, volnočasová infrastruktura (parky, naučné okruhy, hřiště, zázemí pro sport, cyklotrasy), fungující komunitní život.

Podmínky pro rozvoj podnikání – volné plochy pro rozvoj firem, dostatek kancelářských prostor, průmyslová zóna.

Silný a nezávislý koordinující subjekt


star-research-logo2


Oborová specializace

 • „STAR je otevřen všem společnostem s hitech specializací – hlavní zaměření je na biomedicínu, biotechnologie, materiálové vědy, optiku, laserové technologie a s tím související obory“
 • Zaměření úzce souvisí s působností velkých výzkumných infrastruktur v území, cílem je zajistit další rozvoj regionu na bázi inteligentní specializace

V regionu STAR již nyní působí úspěšné inovační firmy.

EXBIO Praha a.s.

Firma EXBIO Praha, a.s. navrhuje, vyvíjí, vyrábí a prostřednictvím celosvětové distribuční sítě prodává reagencie a komplexní soupravy pro výzkumné a in vitro diagnostické aplikace. Dominantní část produktů firmy EXBIO se uplatňuje na trhu v oblasti diagnostiky alergií, poruch imunitního systému a onemocnění rakovinného původu pomocí průtokové cytometrie.

 

VIDIA s. r. o.

Společnost VIDIA, spol. s r.o. je soukromá česká biotechnologická firma, která byla založena v roce 1991 pracovníky s dlouholetými zkušenostmi ve zdravotnické výrobě. Již 25 let poskytuje svým zákazníkům, zejména nemocničním i soukromým laboratořím, kvalitní soupravy pro laboratorní diagnostiku. VIDIA dodává diagnostika zejména zákazníkům v České a Slovenské republice. V posledních 5 letech také rozvinula své exportní aktivity, momentálně exportuje do 27 zemí celého světa. VIDIA se pravidelně zúčastňuje a podporuje tuzemské konference a odborné semináře, své výrobky prezentuje i na mezinárodních veletrzích. Pro širokou odbornou veřejnost pořádá také vlastní tematické odborné semináře, kde vždy přednáší kapacity v daném oboru.

Produktové portfolio VIDIA je velmi široké a zahrnuje:

 • Diagnostické soupravy pro laboratoře (IVD) – ELISA, IF a LIA testy
 • Rychlotesty pro diagnostiku gastrointestinálních, respiračních onemocnění i nemocí přenášených krví
 • Speciální testy pro výzkumné účely
 • Soupravy pro detekci látek znečišťujících životní prostředí
 • Soupravy pro didaktické účely, které vysvětlují princip ELISA

Top-Bio, s.r.o.

Společnost Top-Bio, s.r.o. se specializuje na výrobu a vývoj vybraných materiálů a reagens, důležitých pro široké využívání molekulárně – genetických metod v řadě oblastí základního i aplikovaného výzkumu a výrobní praxe. Především se jedná o enzymy a další látky nezbytné pro amplifikaci DNA pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR).

Apronex s.r.o.

Společnost Apronex s.r.o. se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti molekulárního klonování, produkce rekombinantních proteinů a přípravy monoklonálních i polyklonálních protilátek.

Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.

Dceřiná společnost Rigaku Corporation (Japonsko) představuje evropské centrum excelence vývoje a výroby v oblasti rentgenové optiky, rentgenových detektorů a zdrojů, a souvisejících vědeckých produktů pro průmysl a výzkum.

Mateřská firma Rigaku je globálním lídrem v oblasti krystalografie malých molekul a proteinů, rentgenové spektrometrie a optiky a metrologie polovodičů. Zaměstnává 1100 zaměstnanců.

Jednáme o vstupu dalších technologických firem do regionu.


Volné plochy a prostory pro rozvoj podnikání

Kontaktovat STAR Research & Innovation Cluster

Dostupné financování

Projekty v území STAR jsou většinově financovány z fondů Evropské Unie. Připravujeme spolupráci s bankovními společnostmi a financování z private equity fondů.